En

شرکای تجاری

- شرکت نجوی الوطن العربی متخصص در برگزاری نمایشگاه ها و کنفرانس های بین المللی در کشور عراق می باشد. این شرکت متشکل از افراد متخصص و با تجربه از گروه های مختلف است که هرکدام با شرکت ها و سازمان های معتبر همکاری داشته اند.

- گروه الرافدین یک مجموعه از گروه شرکت های بین المللی عراقی است که در دیگر کشورها از جمله ایران نیز دارای دفاتر کاری می باشد. این شرکت با هدف ایجاد شرایط مناسب توسعه تجارت و سرمایه گذاری وارائه خدمات اداری و فنی و مهندسی تاسیس گردید و هم اکنون با برقراری روش های نوین و ابزارهای مناسب به عنوان بزرگترین شرکت خدماتی در راستای  اهداف و برنامه های فوق تبدیل گردیده است. 

ایـن گـروه بـا هـدف ارائـه زنجیـره خدمـات مـورد نیـاز شـرکتهای توانمنـد جهـت صـادرات ایجــاد گردیــده اســت و در ایــن راســتا تمامــی خدمــات ایــن گــروه بــا رویکــرد کاهــش چالــش هــا و دغدغــه هــای شــرکت هــای صــادر کننــده بــه بازارهــای هــدف تعریــف گردیــده اســت.

- خدمات حمل و نقل

- خدمات تبلیغات و پشتیبانی

- خدمات حقوقی و ثبتی

- خدمات توسعه بازار و بازاریابی

- خدمات مشاوره فنی و مهندسی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص بازار عراق و راه های ورود به این بازار با الرافدین همراه شوید.
  https://rafedyn.landin.ir/alrafedain/